Política de privacitat

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) s’informa als usuaris que les dades recollides a través de formularis inserits al web o de les direccions de correu que hi consten publicades, seran utilitzades amb l’única finalitat d’atendre peticions de contacte i remetre informació que pugui resultar d’interès per a l’usuari segons hagi manifestat. Aquestes dades es conservaran mentre l’interessat no s’oposi al tractament esmentat.

L’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat u oposició, recollits a l’article 12 LOPDGDD, dirigint-se per escrit a l’adreça postal o electrònica indicades a continuació, tot acreditant la seva identitat:

Responsable del tractament: Sitelabs, SLU
Adreça postal: C. Antonio Machado, 7, local 1, 08042, Barcelona
Adreça de correu electrònic: info@pilarcarracelas.cat

Així mateix, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.